Az Alapítvány adatkezelési tájékoztatója

A jelen dokumentum Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) adatkezelési tájékoztatója

Tartalom

Az Alapítvány adatkezelési tájékoztatója. 1

1. Adatkezelő megnevezése. 2

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály. 2

Az alapítvány által végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabály vonatkozik: 2

3. A kapcsolattartással összefüggő adatkezelésünk. 3

3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja. 3

3.1.1 Az alapítvánnyal való kapcsolattartási igény esetén: 3

3.1.2 Az önkéntesek adatai, ill. a megbízási díj kapcsán kezelt adatok (megbízottak, vállalkozók) 3

3.1.3 Adományozók, támogatók: 3

3.1.4 Rendezvényre történő jelentkezés esetén: 3

3.2 Főiskola kapcsolattartása, adatkezelése. 4

3.2.1 Főiskolára való jelentkezés esetén kezelt adatok: 4

3.2.2 Kezelt adatok a főiskolán. 4

3.2.3 A főiskolai hallgatók adatainak továbbítása. 5

3.2.4 Nemzetközi adattovábbítás a Logos European College-ba. 5

3.3 Derek Prince Ministries – Magyarország kapcsolattartása, adatkezelése. 5

4. Az adatkezelés technikai jellemzői, adatbiztonság. 6

4.3 Az adatkezelés jogalapja. 7

4.4 Az adatkezelés időtartama. 7

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések. 7

5.1 Az adatokhoz való hozzáférés. 7

5.2 Adatbiztonsági intézkedések. 8

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 8

6.2 A helyesbítéshez való jog. 8

6.3 A törléshez való jog. 8

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség. 9

8. Záró rendelkezés. 9

 


Bevezető:

Az Alapítvány a személyes adatok védelmét körültekintően látja el, ezért mindent megtesznek kurátoraink, munkatársaink, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk. Kizárólag csak az Ön engedélyével és csak az Ön által megadott és az adott tevékenységhez legszükségesebb adatokat (pl. felhasználónév, e-mail cím stb.) használjuk, és ezeket az információkat harmadik félnek nem adjuk tovább.

Az átadott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában annak hatályos változatát megismerte és elfogadja.

Az e-mail címe megadásával és a jelen tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Önnel kapcsolatot tartsunk fenn, és hogy az Ön által megadott személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

 

Adatkezelési tájékoztató
Utolsó frissítés: 2019. július 10.

 

1. Adatkezelő megnevezése

Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány
Székhely: 3521 Miskolc, Pólya Jenő u. 4.
Postacím: 3521 Miskolc, Pólya Jenő u. 4.
E-mail: LogosNKA@gmail.com
Telefon: +36-20/9653-652
Honlap: www.logos-hungary.hu

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály

Az alapítvány által végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabály vonatkozik:

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:  http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)


 

3. A kapcsolattartással összefüggő adatkezelésünk

3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

3.1.1 Az alapítvánnyal való kapcsolattartási igény esetén:

A kapcsolattartásra való igény esetén sem az Ön által adott felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy valós személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím a kapcsolatfelvevő nevét tartalmazza.

Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad-e meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

3.1.2 Az önkéntesek adatai, ill. a megbízási díj kapcsán kezelt adatok (megbízottak, vállalkozók)

3.1.3 Adományozók, támogatók:

Amennyiben az adományozó anonim szeretne maradni, róla semmilyen adatot nem őrzünk meg.

3.1.4 Rendezvényre történő jelentkezés esetén:

A rendezvényeken készült képkészítés és a felhasználás

A rendezvényeinkre való jelentkezéssel Ön elfogadja, hogy a rendezvényen fénykép-, hang- és videófelvétel készül, valamint azt is, hogy ezek a felvételek felhasználhatóak az Alapítvány honlapjain, ill. az Alapítvány facebook oldalain.

Amennyiben a kép nem az Alapítvány rendezvényi keretein belül kerül felhasználásra, hanem külső médiában (pl. plakát, szórólap stb.), minden esetben a képen szereplő személy engedélyével történik.

 

3.2 Főiskola kapcsolattartása, adatkezelése

Az Alapítvány „Logos Hungary Keresztény Főiskola” néven (továbbiakban Főiskola) a Logos European College, Skócia társfőiskolája. Az Alapítvány oktatási tevékenységgel vesz részt a szervezet munkájában.

A főiskolai programba jelentkező személy köteles elfogadni az Adatkezelési Tájékoztatót. Ennek hiányában a főiskola az érintett jelentkezését elutasítja.

3.2.1 Főiskolára való jelentkezés esetén kezelt adatok:

3.2.2 Kezelt adatok a főiskolán

Az Alapítvány a főiskolai programban résztvevők számára a www.logos-hungary.hu honlapon a Grade Report menüpontban elérhetővé teszi a hallgatók tanulmányi előrehaladását, amiről ők év közben tájékozódhatnak.  

A Grade Reportban szereplő adatok felhasználónévvel és jelszóval vannak védve.
A felhasználónevet és jelszót személyesen a beiratkozáskor kapják meg a hallgatók.  


 

3.2.3 A főiskolai hallgatók adatainak továbbítása

Az Alapítvány személyes adatokat nem ad át illetéktelen személyek vagy más szervezetek számára, csak abban az esetben, amennyiben erről Ön írásban önként rendelkezik (pl. bizonyítványok, érdemjegyek, tanulmányi előrehaladás, stb.) 

3.2.4 Nemzetközi adattovábbítás a Logos European College-ba.

Az Alapítvány az adatkezelési feltételek alkalmazásának kötelezettségével kezel személyes adatot, annak továbbításával egyidejűleg tájékoztatja a címzettet, a Logos European College-t (Logos House, 74 East Way,Hillend Industrial Park, Dalgety Bay, KY11 9JF, Fife, Scotland)  az adatkezelési feltételekről és az azok alkalmazására vonatkozó jogi kötelezettségről.

Az adattovábbítás oka: A hallgató vizsgái alapján kiadott bizonyítványainak adatait a bizonyítványokat kiadó szervezeteknek továbbítjuk a bizonyítványok nyilvántartása és kiadása céljából. Ez az adatkezelés az érintett hozzájárulásával történik minden tanulmányi év végén.

 

3.3 Derek Prince Ministries – Magyarország kapcsolattartása, adatkezelése

Az Alapítvány „Derek Prince Ministries – Magyarország” néven (továbbiakban DPM-M) a Derek Prince Ministries nemzetközi szervezet magyar irodája. Az alapítvány könyvkiadási tevékenységgel vesz részt a szervezet munkájában.


 

Kezelt adatok az Alapítvány DPM-M munkájában:

Kapcsolattartás a boltokkal, ill. kereskedőkkel. 

A DPM-M a vevőkről adatokat nem gyűjt és nem tárol, sem a www.derekprince.hu honlapján, sem a facebook oldalán keresztül. 

 

4. Az adatkezelés technikai jellemzői, adatbiztonság

4.1 Az Adatkezelő által kezelt adatok nyilvántartási módjai

4.2 Az adatkezelés célja:

Az e-mail cím az Alapítvány és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

Rendezvényre történő jelentkezés esetén:

Rendezvényre történő jelentkezéshez az Ön nevének és számlázási címének megadása a regisztrációhoz, valamint a rendezvény részvételi díjáról szóló számla kiállításához, míg az e-mail cím és telefonszám a rendezvénnyel és a számlázással kapcsolatos kommunikációhoz elengedhetetlenül szükséges.

Főiskolára történő jelentkezés esetén:

A Főiskolára történő jelentkezéskor az Ön nevének és számlázási címének megadása a hallgatói regisztrációhoz, valamint a kurzusokon való részvételi díjról szóló számla kiállításához, míg az e-mail cím és telefonszám a kurzusokkal és a számlázással kapcsolatos kommunikációhoz elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok a Főiskolára való beiratkozáshoz és az ún. Grade Report (Leckekönyv) kiállításához, a tanulmányi idő és a tanultak (kurzusok) igazolásához szükségesek.

 

4.3 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett személyek tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez kapcsolattartás céljából.

 

4.4 Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az Alapítvány az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az LogosNKA@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, bármikor korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat.
Bizonyos adatokat – például olyan adatokat, amelyek a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, (Alapítvány és az ügyfél közötti kapcsolattartásra vonatkozó dokumentumok, megrendelések, kurzusok díja stb.) vagy a kiállított számlán szereplő adatok – az Alapítvány köteles a számviteli jogszabályok alapján 8 évig megőrizni az Ön hozzájárulásától függetlenül. Az adatokhoz az Alapítvány erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá.

 

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

5.1 Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak az Alapítvány erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például az Alapítvány vezetője, ill. kurátorai, és/vagy az egyes szolgálati ágak szolgálatvezetői, akik a kapcsolattartást végzik, illetve az Alapítvány számviteli feladatait ellátó személy a kiállított számlák adatai esetén.

Alapítvány részéről: Kovács János, Budainé Rőczei Erika, Kiss Zoltán, Kiss Zoltánné,

Főiskola részéről: Budai Zsolt, Budainé Rőczei Erika, Kiss Zoltánné

DPM-M részéről: Budai Zsolt, Budainé Rőczei Erika, Kiss Zoltán, Kiss Zoltánné

A felhatalmazott személyek kijelentik, hogy harmadik félnek adatokat át nem adnak.

 

5.2 Adatbiztonsági intézkedések

Az Alapítvány az Ön által megadott személyes adatokat a World Web Data Kft. Szerverszolgáltató (Hódmezővásárhely, 6800, Bajcsy-Zsilinszky utca 18-22. bérelt szerverén, valamint az Alapítvány adatbázisaiban, a társaság székhelyén (3521 Miskolc, Pólya Jenő u. 4.) tárolja. Ezen kívül a személyes adatai tárolásához az Alapítvány más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

Az Alapítvány székhelyén tárolt adatbázis jelszóval védett, így biztosítjuk, hogy az ön személyes adataihoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

A másik, a www.derekprince.hu honlapunk tárhely szolgáltatója a WEDOS Internet, a. s., amely személyes adatokat nem tárol, nem gyűjt és nem dolgoz fel számunkra.

 

6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1 A tájékoztatás kérelméhez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Alapítványtól arra vonatkozóan, hogy:

Az Alapítvány az Ön kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti és az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

6.2 A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az alapítvány módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az Alapítvány a kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

6.3 A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy az alapítvány törölje valamely, vagy akár minden személyes adatát.  Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben meg kívánja tiltani a további kapcsolattartási e-mailek küldését, úgy az összes, Ön által megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

Az Alapítvány a kérelmét a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

6.4 A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha úgy véli, hogy az Alapítvány bármilyen módon megsértette a jelen adatkezelési tájékoztatóban vállalt kötelezettségeit.

 

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány a fent meghatározott célokkal kezelje az Ön személyes adatait. 

Az Alapítvány a kapcsolattartás céljából megadott adatokat és a rendezvényre jelentkezők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag ezen célokkal összefüggésben kezeli és harmadik félnek soha nem adja át.

 

8. Záró rendelkezés

Közzététel: Az adatkezelési tájékoztató a www.logos-hungary.hu honlap főoldaláról érhető el.

Közvetlen link: http://www.logos-hungary.hu/pdf/lnka_adatkezeles.html

 

Kelt: Miskolc, 2019. július 10.

 

………………………………………………..

Kuratórium elnöke 

 

Eredeti dokumentum pdf-ben elérhető: http://www.logos-hungary.hu/pdf/adatkezelesi_tajekoztato.pdf

 

 

Logos Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány